Навигация
Главная > Асосгузорон

Шайх Муҳаммадсултон Маъсумии Хуҷандӣ

DSC_2618

Шайх Муьаммадсултон Маъсумии Хужандц соли 1875 дар шаьри Хужанд дар оилаи донишманд таваллуд ёфта маълумоти аввалинро аз падару модар гирифтааст. + соли 1962 дар шаьри Маккаи Арабистони Сауди вафот кардааст. У аввал ьарфзадану навиштанро бо забони форсц, баъдтар ба ом=хтани забони арабц шур=ъ кардаст. + ба ом=зиши мантиы ва фалсафа шуръ намуд. Якумин китобьои = ба аыидаьо оиди ба дин (имон) этиыод кардан дар мавз=ьои «’Акъида Насафийя», «Адудадийя», «Тахауийя», «Джаухара ат-таухид», «Санусийя» бахшида шуда буд. Соли 1905 ихлосаш ва вужудаш ба илм равона шуд ва ба саёьат ба шаьри Макка равона шуда роьро = бо воситаи Бухоро, баъд Красинобод, Бокую Тифлис, Новороссийску Ялта, Севастополу Одесса, пас бо тариыи баьр то Стамбул рафт. Аз он жо шаьрьои Измир ва Александрияро гузашта, соли 1906 ба шаьри Макка омада расид. Се сол дар шаьри Мака аз олимони бузурги он замон – шайх Салих Камол ал-Ханафи (донишманди мазьаби ьанафц), Мухаммад-Саид Бабсил Аш-Шафи и (донишманди мазьаби шафи), инчунин аз устод шайх Мухаммад-Мурад Рамзи Ал-Казани дарс ом=хт. Умуман, беш аз 100 шайхи маъруфи он давр устодони = маьсуб мешаванд. Баъд аз сафари Арабистони Сауди ба ватан баргашта, дар мадрасае, ки волидайнаш махсус барои фарзонаи худ бунёд карда буданд, дарс медиьад.

DSC_2617
Сольои бистум таъкиди руьониён ощоз мегардад ва жони мударриси жавон, ки ш=ьраташ ьамвора меафзуд, низ дар зери хатар монд. Дар ыатори бисёр ашхоси фозил ва миллатд=ст = ьам мажбур мешавад, ки жилои ватан кунад. Аввалин, дар шаьри Ыулжа, ки дар ьудуди Син-Сзян (Чин) воыеъ аст, муыимц мешавад. Бо гузашти ваыт, аниытараш соли 1934 ба Арабистони к=ч мебандад ва то охири умр дар ьамон чо мемонад. Таыдир ба ьар кужояш барад, ьамеша бо таьсилу тадрис машщул буд. Бо назардошти фазилатьои Ьожц Маъсуми шоьи Арабистони Саудц Абдулазиз =ро ба худ мушовир таъин мекунад ва муддати мадид аз маслиьатьои ин шахси соьибтадбир истифода мебарад. Аз нуфузу эътибори Муьаммадсултони Маъсумц дар назди Абдулазиз ьамин як далел кофист, ки = ба ьайси намояндаи шахсии шоь дар Конфронси аввалини байналмилалии Исломц дар Покистон ширкат намуда аст. Муьаммадсултони Маъсумц муаллифи зиёда аз 200 асарьо мебошад.
Асарьои асосц: 1. «Возеьтарин бурьон дар тафсири ”Умм-ул-Ыуръон“- сураи Фотиьа» 25 апрели 1938 аввалин бор дар матбааи ”Умм-ул-Ыуро“ аз ьисоби нафаыаи шахсии Шоьи Арабистони Саудц – Абдулазиз ибни Абдурраьмон ал-Файсал Оли сауд бо забони арабц аз чоп баромадааст; 2. «Ьаблуш-шаръил матин ва урватуд-динил-мубин» чопи Ыоьира с. 1375 ь. (1955 м.) (Ресмони шаръи матин ва пайванди дини мубин). Китоби мазкур с. 1325 ь. (1907 м.) ощоз карда шуда, соли 1330 ь. (1912 м.) дар зодгоьи муаллиф шаьри Хужанд ба итмом расидааст. Асар ба забони арабц таълиф шуда, 1001 масъалаьои аыидавц ва фиыьиро дарбар мегирад; 3. “Жудо кардани комёбон аз маьрумшудагон дар озод ва жудо кардани дину тавьиди пайщамбарон”. Соли 1421 ьижрц дар матбааи «Дори ибни Жавз»» аз чоп баромадааст. Бо забони арабц. Ьажми китоб – 386 саь.; 4. Подарок Мухаммад-Султана мусульманам Японии. Перевод: Редакция сайта “К Исламу” 2010 – 1431


Назаров Абдушукур Абдураьимович

DSC_2618Назаров Абдушукур Абдураьимович (10.05.1944, Ленинобод/Хужанд) – Арбоби шоистаи илм ва техникаи ЖТ(1994). доктори илмьои иытисодц(1982), Академики Академияи улуми байналхалыии мактабьои олц(2006), профессор(1983), Профессори Фахрии Донишгоьи Техас, ИМА(1995). Шаьрванди фахрии шаьри Хужанд (2014). Ташкилкунанда ва роьбари Маркази Тайёркунии Коркунони Мунитсипалц (1999-2016). Хатмкунандаи мактаби миёнаи №1 ба номи А.С.Пушкин (ьозира Беьбудц) шаьри Хужанд(1961) ва ш=ъбаи кибернетикаи иытисодии факултаи иытисодии Донишгоьи Давлатии Москав ба номи М.В. Ломоносов (1967 с.). Инчунин хатмкунандаи аспирантури Паж=ишгоьи иытисодию математикии АУ Иттиьодияи Ш=равц(Москва сольои 1969-1972) мебошад. Роьбари ш=ъбаи банаышагирии оптималц ва идоракунц, бахши иытисодиёт ва сотсиологияи меьнати Паж=ишгоьи Иытисодии АУ ЖТ (1972-1981 сс.). Роьбари ш=ъбаи «Ьосилнокии меьнат»-и Бахши Тожикистонии Паж=ишгоьи илмц-тадыиыотии меьнати Кумитаи оид ба меьнати Иттифоыи Ш=равц(Душанбе сольои1981-1985). Мудири кафедраи «Менежмент ва информатика», «Менежмент ва соьибкорц», ташкилкунандаи комплекси аудиовизуалии компутерии ДАТ (сольои1985-1998). Мудири кафедраи «Менежмент ва соьибкорц» ФХДТТ (сольои1998-1999). Н. профессори институти технологияи иттилоотии ва менежменти ДДХ(аз с. 2005 то ин жониб) фанни «Асосьои соьибкориро ба =ьда дорад. Профессори Маркази илмц-таълимии Донишгоьи (ШОС) дар ДДТьбс ва профессор-мушовири кафедраи «Иытисодиёти корхона ва соьибкорц» ва роьбари барномаи Магистратура оиди мавз=и «Иытисодиёти соьибкорц»-и ьамин донишгоь. Профессори ДПДТТ ба номи академик М.Осимц(аз с. 2011) оид ба бурдани семинар дар мавз=и «Усульои таьлили тадыиыот», «Эконометрикаи амалц» ва «Асосоьои бизнес-маъмуриятчигц»-ро ба =ьда дорад.. Тажрибаьосилкунц ва иштироки Н. дар барномаи байналхалыц доир ба асосьои иытисодиёти бозоргонц ва соьибкорц дар Донишгоьи Техасси ИМА(1995 с.), дар институти миллии соьибкории Ьиндустон(1995с), дар институти бизнеси миёна ва хурди Турция (сольои1997, 2002). Н. аъзои гур=ьи экспертии ЖТ оид ба масъалаьои мукаммалкунии низоми маыомоти идоракунц ва худидоракунии маьаллц дар Осиёи Марказц. Мушовири илмц оиди коркарди стратегияи иытисодц-ижтимоии рушди шаьрьои хурд ва Жамоатьои ЖТ. Сольои зиёде = вазифаи эксперти ИЖО ФМ ЖТ ва ФЕ оид ба масъалаьои худидоракунии маьалли ба =ьда дошт. Соли 2002 Назаров А.А, ьамчун пешвои низоми ташкилотьои щайридавлатц бо Президенти Жумьурии Тожикистон, м=ьтарам Эмомали Раьмон вох=ри дошт ва оиди рушди иттиьодияьои жамъиятии жомеаи шаьрвадц ьарф задааст. Н. ьамчун намояндаи вилояти Сущд чор маротиба дар форумьои миллии созмоньои щайридавлати дар сольои 2009, 2010, 2011 ва 2012 иштирок намуда, оиди мукаммал намудани низоми СЩД ва ьамкории ижтимоц пешниьодьо кардааст. Тадыиыоти Н. ба проблемаьои менежмент, соьибкорц, тарафьои ижтимоц-иытисодии болоравии ьосилнокии меьнат, татбиыи усульои иытисодию риёзц ва коркарди модельо дар тадыиыоти иытисодц, таьлил, идоракунц ва мукаммалкунии низоми мунитсипалц равона карда шуда аст. + дар Осиёи Марказц аввалин шуда усули таьлили таъсири омильои иытисодию ижтимоиро ба ьосилнокии меьнат дар асоси татбиыи усульои моделсозии нави иытисодию риёзц ва техникаи компутерц кор карда баромадааст, тадыиыот ва коркарди модули таълимии баланд бардоштани савияи ихтисоси коркунони мунитсипалиро да низоми маыомоти идоракунц ва худидоракунии маьаллиро васеъ жорц кардааст. Дар таьти роьбарии = зиёда аз 10 номзад(аз он жумла 1- Чин, 1-Сироия) ва 2 докторьои илми иытисодиёт тайёр карда шудааст. Муаллифи зиёда аз 170 асарьои илмц ва методц-таълимц мебошад. Аз он жумла: 10 монография ва 12 китобу дастурьои таълимц. Н. иштироккунандаи як ыатор конфронсу ьамоишьои байналхалыи( Коллеж-Стейшен-/ИМА,1995; Деьли/Ьиндустон,1995; Анталия/Туркия, 2003; Москва, 2007;Абакан, 2009,2011). Бо грамотаи Мажлиси Олии ЖТ(1991) мукофотонида шудааст. Н. соли 2010 сафар ба Ьажжи Фарзц кардааст. Бо ташаббуси Н. дар назди ьавлиаш китобхонаи шахсй бан номи профессор Назаров А.А. сохтмон дорад, ки дар он зиёда аз 8 ьазор теъдод китоб ва ьужраи электронц таъсис дода мешавад.
Осор*: Монографияьо: 1. Многофакторный анализ социальных аспектов повышения производительности труда / АН Тадж.ССР Ин-т экономики. Душанбе: Дониш, 1975. – 88с. 2. Методические положения анализа влияния социально-экономических факторов на производительность труда /АН Тадж.ССР. Ин-т экономики. -Душанбе, 1977. – 82с. 3. Ьосилнокии меьнат муьимтарин омили самараи истеьсолот. – Душанбе. Ирфон. 1978 – 52с. 4. Социально-экономические факторы роста производительности труда / АН Тадж.ССР. Ин-т экономики. – Душанбе: Дониш, 1981. – 215 с. 5. Методический инструментарий по развитию и совершенствованию организации наставничества на предприятиях (объединениях). Тадж.фил. Науч.-исллед.ин-та труда . – Душанбе, 1984. – 41 с. 6. Нормативная чистая продукция в промышленности Таджикистана. ТаджикНИИНТИ- Душанбе, 1984 – 64с. 7. Проблемы повышения производительности труда-Душанбе: Ирфон, 1987, 136с. 8. Проблемы эффективности использования управленческих кадров на предприятиях АПК Таджикистана. ТаджикНИИНТИ, Душанбе.1990-33с. Китобу дастурьои таълимц: 1.Теория анализа хозяйственной деятельности: Учеб.пособие / Назаров А.А., Казакбаев Т.К., Зельнер Е.Я. / М-во нар.образования Тадж.гос-ун-т им. В.И. Ленина.- Душанбе, 1989 – 119с. 2. Назарияи таьлили иытисодц: Китоби дарсц . Вазорати маорифи ЧШС Тожикистон. Донишгоьи Давлатии Тожикистон ба номи В.И.Ленин. – Душанбе, 1991 – 90с. 3. Низоми автоматигардонии идоракардан – автоматизированная система управления: китоби дарси / Донишгохи аграрии Точикистон – Душанбе, 1993 – с. 101. 4. Основы агробизнеса: Учебное пособие – Душанбе, ТАУ, 1997 г. – 86с., 2-е изд. Вароруд. 2000 – 122с. 5. Предпринимательство.: Учебное пособие: Душанбе – Худжанд, 1998г. – 116с. . 6.Экономический анализ деятельности малых предприятий. Учебное пособие. Худжанд: «СОМОН». 2003 – 247 с. Таьлили иытисодии фаъолияти хожагидории корхонаьои хурд. Дастури таълимц. Хужанд: «Сомон». 2003 – 250 с. 7. Муниципальный менеджмент. Учебное пособие. Худжанд, Изд.”Сомон”, 2004. – 208с. 8. Кн. Челночный бизнес и новые рыночные риски(рус. и анг. языках). Худжанд, Сомон, 2005. – 88 с. 9. Кн. Таджикистан и Кыргызстан: торгово-экономическое сотрудничество. Худжанд, Меъроч, 2011.-208 с.,10. Кн. Отраслевая структура экономики региона. Худжанд, Меъроч. 2014. – 264 с.

Top